รายละเอียดของแพทย์

ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย
พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยาเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย
  : Cornea and Reflective Surgery,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Cornea Specilist
    Occular 
    Refractive Surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Cornea Specilist
    Cornes Institive

ตารางออกตรวจ
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 10:00
นัดแพทย์ท่านนี้