รายละเอียดของแพทย์

อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
    2.สมาคมโรคข้อและรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้