โรคมะเร็งปากมดลูกภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ยสูงสุดถึง 7 คนต่อวัน!