ผู้ป่วยฉุกเฉิน…ให้เราดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ภายใน 0 – 4 นาที เนื่องจากผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง โดยกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ง่ายเพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย