รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                   

การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจสภาพร่างกายในภาวะปกติเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติและนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและมะเร็งในระยะเริ่มต้น รวมถึงเป็นเข็มทิศแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน และทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาทำให้รู้สึกอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการที่แต่ละบุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดี จึงออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพในหลายมิติ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจแบบครบวงจร ทำให้ผู้มาใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้อง แม่นยำและความรวดเร็วของการรายงานผล และการจัดเป็นการบริการจุดเดียว (One stop service) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดและใส่ใจบริการทุกขั้นตอน การติดตามอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรที่พร้อมให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเกินความคาดหมาย และได้รับความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการจากโรงพยาบาล 

 

หลังการตรวจสุขภาพและพบความเสี่ยงในการเกิดโรคในระยะเริ่มแรก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคนั้นจะไม่ทำให้การดำเนินของโรคมากขึ้น และสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัยหาสาเหตุ แนะนำหรือรักษาต่อ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามการรักษาให้หายจากโรค ไม่กลับมาเป็นซ้ำ รวมถึงไม่มีโรคใหม่เพิ่มเติม เพราะ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการตรวจสุขภาพและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐานระดับสากล

 

 

นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ยังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ อีก เช่น             

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต 
 • ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาต่อ 
 • ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ 
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) 
 • ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
 • แนะนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 

              

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 1. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 2. ปัสสาวะควรเก็บในวันที่มาตรวจสุภาพสตรีควรตรวจก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 3. นำผลการตรวจที่เคยตรวจ (จากโรงพยาบาลอื่น) รายงานทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์
 4. สุภาพสตรีที่ตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 5. กรณีที่รับประทานยาประจำ ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตรวจปัสสาวะแล้ว
 6. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 7. ในกรณีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจทุกครั้ง
 8. ในกรณีตรวจพิเศษอื่นๆ พยาบาล/ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 

      อ่านบทความ  "ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?"   ได้ที่นี่

 1. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 1
 2. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 2
 3. ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-19:00
Monday/จันทร์ 08:00-19:00
Tuesday/อังคาร 08:00-19:00
Wednesday/พุธ 08:00-19:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-19:00
Friday/ศุกร์ 08:00-19:00
Saturday/เสาร์ 08:00-19:00