รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

   

          โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้ตระหนักถึงความพร้อมและความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีแพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และ ทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่ง ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลศิครินทร์ ด้วยโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้จัดแพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินประจำที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันเฉียบพลัน จะสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการได้ จนได้รับการรับรองการรักษาโรคนี้เทียบเท่าระดับสากล (JCI – CCPC - Primary Stroke Program)ในปี 2557 และจะทำการรับรองซ้ำอีกครั้งในปี 2560

          สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถเข้าถึงบริการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน โดยโรงพยาบาลได้พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ได้รับการใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือด ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ โดยผ่านการตรวจรับรองของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และในระดับสากล (JCI – CCPC – Acute Myocardial Infarction) ในปี 2559 

 

อ่านบทความได้ที่นี่

 

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

Sunday/อาทิตย์ เปิด 24 ชม.
Monday/จันทร์ เปิด 24 ชม.
Tuesday/อังคาร เปิด 24 ชม.
Wednesday/พุธ เปิด 24 ชม.
Thursday/พฤหัสบดี เปิด 24 ชม.
Friday/ศุกร์ เปิด 24 ชม.
Saturday/เสาร์ เปิด 24 ชม.