รายละเอียดศูนย์บริการ

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Specialist
   ห้องปฏิบัติการครบวงจร ที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ธนาคารเลือด และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความตั้งใจและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาสาธารณสุขของไทยโดยคำนึงถึงผลงานการบริการที่มีคุณภาพ โดยเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ และใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทันสมัยเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว อีกทั้งมีการควบคุมคุณภาพระดับสากลทั้งภายใน (INTERNAL QUALITY CONTROL) และภายนอก (EXTERAL QUALITY ASSESMENT) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อประโยชน์และความพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
 
   การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึงติดตามผลการรักษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความสะดวกรวดเร็ว
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM)
2. นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (INNOVATIVE FOR LABORATORY)
3. คุณภาพและความไว้วางใจ (QUALITY AND LOYALTY)
4. ตรวจสอบผลการตรวจวินิจฉัย (SR. Laboratory)  (RaxCheckpoint  /  Gem LIMS)
 
  

    
   ด้วยความใส่ใจในคุณภาพการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดย สรพ. และความภูมิใจในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สามครั้งติดต่อกันสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมกันนี้ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร ยังได้รับความไว้วางใจในการให้บริการถึงคณะบุคคลบริษัทชั้นนำต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 บริษัท เป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์ชันสูตรให้กับโรงพยาบาลและคลินิกอื่นๆ ในพื้นที่มากกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

 


 

เวลาให้บริการ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Sunday/อาทิตย์ 00:00-23:59
Monday/จันทร์ 00:00-23:59
Tuesday/อังคาร 00:00-23:59
Wednesday/พุธ 00:00-23:59
Thursday/พฤหัสบดี 00:00-23:59
Friday/ศุกร์ 00:00-23:59
Saturday/เสาร์ 00:00-23:59