image

เงื่อนไขการนัดแพทย์ออนไลน์

  1. เงื่อนไขการนัดแพทย์ออนไลน์
  2. การนัดแพทย์ผ่านทางเว็ปไซด์นี้เป็นเพียงการแสดงเจตจำนงในการนัดแพทย์เท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยันข้อมูลการนัดทั้งหมดในทันที
  3. เมื่อทำการนัดแพทย์ผ่านเว็ปไซด์แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
    ศิครินทร์ติดต่อกลับภายใน 2 วัน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    และยืนยันอีกครั้งจึงจะถือว่าการนัดแพทย์เสร็จสมบูรณ์
  4. ข้อมูลการนัดแพทย์ทางเว็ปไซด์อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาหรือแพทย์ ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิครินทร์ที่ติดต่อกลับไป
  5. การนัดแพทย์ผ่านทางเว็ปไซด์ต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  6. กรณีต้องการนัดแพทย์เร่งด่วนหรือมีข้อสงสัย โทร 1728