คณะกรรมการบริษัท

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน                          กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน                          รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2557 - ปัจจุบัน                 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน                 ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2557 - ปัจจุบัน                 กรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน                 กรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน                 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป้า จำกัด
2550 - 2558                   กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2550 - 2557                   เลขาสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม
2549 - 2551                   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 - 2551                   กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2548 - 2550                   กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
2543 - 2546                   กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2539 - 2543                   สมาชิกวุฒิสภา
2536 - 2539                   กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)