วิสัยทัศน์และพันธกิจ

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL

ศิครินทร์ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง ธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

จากวิสัยทัศน์ของ ศิครินทร์ ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด จากข้อมูลทางการตลาด เชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปาก เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ และมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อน ส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาลองใช้บริการ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไม่มีตัวสินค้าที่จะนำมาแสดงให้เห็น คุณภาพได้


วิสัยทัศน์
The International Premium Hospital


พันธกิจ
ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ระดับสากล
สร้างสัมพันธภาพอันดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


วัฒนธรรมองค์กร

 • ทัศนคติที่ดี
 • มีความเป็นหนึ่ง
 • รู้ซึ้งจริงใจ
 • แจ่มใสทุกวัน
 • ประหยัด
 • สร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นลูกค้า

ค่านิยมองค์กร

 • การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
 • มุมมองเชิงระบบ
 • ความคล่องตัว
 • การมุ่งเน้นอนาคต
 • การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า
 • ความมุ่งมั่นของบุคลากร
 • การทำงานเป็นทีม
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล
 • การเสริมพลังของบุคลาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
 • การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • การมุ้งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
 • การใช้ข้อมูลวิชาการ
 • ความเป็นเลิศที่มุ่งมั่นเน้นผู้ป่วย
 • ​ความรับผิดชอบต่อสังคม