รู้จักศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำโรงการแพทย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำเร็จสามารถดำเนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ คือ

โรงพยาบาลศิครินทร์ 235 เตียง

โรงพยาบาลรัทรินทร์ 100 เตียง

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 120 เตียง

WHY SIKARIN?
SIKARIN HOSPITAL
THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
การให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม ปัจจุบัน มีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์ จำนวน 130,000 คน มีอัตราใช้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจากขยายอาคารบริการผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาบริการเพื่อให้ผู้ป่วยประกันตนได้รับความสะดวก

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์

สารจากผู้อำนวยการ

ศิครินทร์เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาดเชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปากเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อนส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาใช้บริการ

วิสัยทัศน์

THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL

พันธกิจ
ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ระดับสากล
สร้างสัมพันธภาพอันดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี