คณะกรรมการบริษัท

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร  Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2552 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน                 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551                   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จำกัด (STFE) 
2549 - 2555                   กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2536 - 2551                   รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
2534 - 2536                   Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA / Engineering Consultant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)