คณะกรรมการบริษัท

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.4414)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication"

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน                          กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน                 กรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - ปัจจุบัน                 กรรมการ  บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด
2551 - ปัจจุบัน                 รองประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน                 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
2526 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560