คณะกรรมการบริษัท

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 15/2010
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน                กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2545 - ปัจจุบัน                กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน                กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด
2537 - ปัจจุบัน                ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552                  กรรมการ การประปานครหลวง
2549 - 2551                  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 - 2551                  กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
2546 - 2547                  ผู้ชำนาญการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร
2544 - 2550                  ผู้ชำนาญการ กรรมาธิการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   1.12% (1,694,368 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560