คณะกรรมการบริษัท

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน                            กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนต์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน                  กรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด
2538 – ปัจจุบัน                  กรรมการมูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์
2559 – 2560                    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2551                    สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
2539 – 2543                    สมาชิกวุฒิสภา
2524 – 2558                    กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนต์ จำกัด
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   0.002% (3,037 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560