คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 51
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2545 - ปัจจุบัน               กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551                 กรรมการ การประปานครหลวง
2540 - 2545                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2531 - 2540                 แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  9.34% (14,106,354 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560