คณะกรรมการบริษัท

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร  Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Micro MBA รุ่นที่ 52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน                            กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน                   ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2559 – ปัจจุบัน                   กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน                   กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน                   ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน                   เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 
2556 – 2559                     รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์
2556 – 2558                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557                     กรรมการ  บริษัท นอนดี จำกัด


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  4.03% (6,083,747 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560