คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004


ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน               รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน               ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551                 ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2545 - 2549                 ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539                 ผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.05% (76,735 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560