คณะกรรมการบริษัท

นายอำนาจ คล้ายไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
การฝึกอบรม
- ไม่มี 
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2545 - ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2541 - 2558                   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จำกัด (มหาชน)
2529 - 2545                   กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
2523 - 2529                   กรรมการ บริษัท โปรเจคแมเนจเม้นท์ จำกัด
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.01% ( 17,374 หุ้น) ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560