คณะกรรมการบริษัท

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
การฝึกอบรม
- ไม่มี


ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2546 – ปัจจุบัน             ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2558               ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ ซีส์สตีล จำกัด (มหาชน)
2544 – 2548               สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2543                        ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2539                        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2538 – 2539               ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2538 – 2539               กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2537 – 2538               ประธานกรรมการ องค์การแก้ว
2535 – 2543               สมาชิกวุฒิสภา
2535 – 2538               รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2535 – 2537               ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่
2535                        รองผู้บัญชาการทหารบก
2534 – 2535               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2534 – 2535               กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2533 – 2535               เสนาธิการทหารบก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)