คณะกรรมการบริษัท

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว
                                  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - ปัจจุบัน                 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - ปัจจุบัน                 กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
                                  บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน                 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                  กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการ หลักสูตร “เยาวชนภิวัฒน์” ศาลยุติธรรม
2556 - ปัจจุบัน                 กรรมการบริหาร  สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน                 ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 - ปัจจุบัน                 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2556 - 2557                   อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557                   ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารสารสนเทศ
                                  และโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2549 - 2553                   ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)