คณะกรรมการบริษัท

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young  University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
การฝึกอบรม
- ไม่มี
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2555 - ปัจจุบัน                 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560                   กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552                   วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)