คณะกรรมการบริษัท

ดร.ทิม นพรัมภา

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาSupply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร
 
การฝึกอบรม
- ไม่มี
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน                          กรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน                 กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน                 กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน                 อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2557                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.01% (1,526,797 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560