คณะกรรมการบริษัท

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน                 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2555                   เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.51% (768,758 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560