คณะกรรมการบริษัท

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน                 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน                 กรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่งเสริมเคหะการ จำกัด
2531 - 2543                   หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบบัญชี
2529 - 2531                   ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2528 - 2529                   พนักงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบบัญชีวิรัชและเพื่อน


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)