คณะกรรมการบริษัท

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน            ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน   ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
                    ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
2554 - ปัจจุบัน   ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
2556 - 2558     ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
2555 - 2557     ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2555 - 2555     ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 - 2555     ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2553 - 2554     ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
2552 - 2553     ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี
2551 - 2557     กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552     ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.19% (279,400หุ้น) ณ วันที่ 27  ธันวาคม 2560