ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
ข้อมูลหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-4391-4400 , 0-2366-9900
เบอร์โทรสาร 0-2383-4414-15
เว็บไซต์ WWW.SIKARIN.COM

รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ
กรรมการบริหาร
ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายอำนาจ คล้ายไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท