คณะผู้บริหาร

นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน