คณะผู้บริหาร

นางสมศรี ฤชุตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล