คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการแพทย์