คณะผู้บริหาร

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน