คณะผู้บริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่