คณะกรรมการบริษัท

นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2529 - ปัจจุบัน                 ทนายความอิสระ
2537 - 2559                   ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - 2559                   กรรมการและประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.003% (4,760 หุ้น) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560