บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561

     บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 โดยมีคุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการ ผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562