โครงการตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 10

 

     บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน โดยโครงการนี้มุ่งหวังช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเป็นสื่อกลางจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมโครงการคัดกรองเด็กที่เป็นโรคหัวใจ จำนวน 24 ราย