ซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2561

 

     โรงพยาบาลศิครินทร์ ซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2561 ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่ได้รับการอบรมจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และสถานีดับเพลิงพระโขนง จนสามารถสร้างทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (ERT : Emergency Response Team) ด้านสถานที่มีทางหนีไฟแบบแนวราบที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารพร้อมเตียง