ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ

ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
ราคา   700.00-2,800.00


วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
700.00
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
2,800.00