ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด ตามมาตรฐาน The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) มีการตรวจหาแบคทีเรียในระบบน้ำบริสุทธ์ที่ใช้ฟอกเลือดทุกเดือน ซึ่งได้ผลผ่านมาตรฐานการปนเปื้อนจากจุลชีพ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) มีระบบการตรวจหาเชื้อ Endotoxin ทุกเดือน   และส่งตรวจยืนยันจาก 2 บริษัท Watech ,Test tech , เพื่อทวนความแม่นยำของผลการตรวจ โดยมีการตรวจสอบบำรุงรักษาคุณภาพน้ำบริสุทธิ์  คุณภาพของอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ และระบบการฆ่าเชื้อจาก Technician ของบริษัท และเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิศวกรรมโรงพยาบาลเป็นประจำสม่ำเสมอ