Fresenius 4008S

  • สามารถบอกความพอเพียงของการฟอกไต (Kt/V) แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และความพอเพียงในการฟอกเลือดสูงสุด โดยแสดงกราฟและตัวเลขค่าความพอเพียงจากผลการวัดจริง มีค่าความแม่นยำของ Urea clearance-k สูง  ในแต่ละครั้งของการฟอก สามารถแสดงค่าความเพียงพอได้เป็นครั้งต่อครั้ง
  • มีระบบแสดงค่า UF TIME, UF GOAL, UF RATE, UF VOLUME REMOVED ขณะฟอกเลือดตลอดเวลา สามารถทราบค่าต่างๆที่ดึงจากคนไข้แบบ Real time 
  • ระบบไส้กรองน้ำยาไตเทียม ( Diasafe plus )  สำหรับดักจับสาร Endotoxin ทำให้น้ำยาไตเทียมมีความบริสุทธิ์สูง