Rotary instrument

เครื่องขยายคลองรากฟัน  (Rotary instrument)

เป็นเครื่องมืออัตโนมัตที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถโค้งตามความโค้งของคลองรากฟันได้ดีเป็นเครื่องมือสำหรับขั้นตอนการขยายและทำความสะอาดคลองรากฟัน ที่ช่วยลดขั้นตอนและเวลาการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และได้คุณภาพที่เพิ่มขึ้น