Digital Mammogram

Digital Mammogram เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณรังสีค่อนข้างต่ำและน้อยกว่า รังสีเอ็กซเรย์ทั่วๆ ไป ซึ่งมีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่เป็นท่อและต่อมต่างๆ ในเต้านมสูงในการบ่งชี้ว่าเป็นลักษณะของมะเร็งเต้านมหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจที่ปลอดภัย และไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อเต้านม แม้กระทั่งผู้ที่เสริมเต้านมมาแล้ว ก็สามารถรับการตรวจเต้านมได้ ทั้งนี้โดยอาจมีการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมร่วมด้วย เพื่อนำผลการตรวจทั้งสองอย่างมาพิจารณาประกอบกัน ซึ่งทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งการกระทำการตรวจนี้กระทำโดยเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีภายใต้การดูแลของรังสี แพทย์