รายละเอียดของแพทย์

ทันสิษฐ์ แสงแก้ว
นพ. ทันสิษฐ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :