รายละเอียดของแพทย์

ธัชชัย วิโรจวานิช
นพ. ธัชชัย วิโรจวานิช
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :