รายละเอียดของแพทย์

ปฏิการ ดิสนีเวทย์
นพ. ปฏิการ ดิสนีเวทย์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้