รายละเอียดของแพทย์

นพดล เกียรติศิริโรจน์
นพ. นพดล เกียรติศิริโรจน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 10:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้