รายละเอียดของแพทย์

ภานุ เวชวิทยาขลัง
นพ. ภานุ เวชวิทยาขลัง
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้