รายละเอียดของแพทย์

วีรยุทธ   เอื้อวิเศษวงศ์
นพ. วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :