รายละเอียดของแพทย์

วัจนารัตน์  นิตย์โชติ
พญ. วัจนารัตน์ นิตย์โชติ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้