รายละเอียดศูนย์บริการ

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Specialist

      การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึงติดตามผลการรักษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความสะดวกรวดเร็ว
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM)
2. นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (INNOVATIVE FOR LABORATORY)
3. คุณภาพและความไว้วางใจ (QUALITY AND LOYALTY)

4. ตรวจสอบผลการตรวจวินิจฉัย (SR. Laboratory) RaxCheckpoint

เวลาให้บริการ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย