รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และศัลยกรรมทั่วไป

     ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที จึงมีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งครบครันด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งพร้อมรับส่งผู้ป่วยทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน มุ่งปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจและความสะดวกของผู้รับบริการ โดยจัดแบ่งพื้นที่ออก เป็น 3 ส่วน คือ

- พื้นที่ตรวจสำหรับผู้ป่วยทั่วไป

- พื้นที่รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
                                                                 - พื้นที่สำหรับการดูแลผู้ป่วยหนักและห้องทำหัตถการ

โดยทุกส่วนมุ่งให้บริการรักษาพยาบาล โดยเน้นศักยภาพในการรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว พื้นที่สำหรับ การตรวจรักษา ผู้ป่วยทั่วไป เน้นความสะดวกสบายของห้องตรวจซึ่งแยกเป็นสัดส่วนสามารถพูดคุย เพื่อขอรับคำแนะนำหรือปรึกษาแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โทร. 074-310300

เวลาให้บริการ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และศัลยกรรมทั่วไป

Sunday/อาทิตย์ 00:00-23:59
Monday/จันทร์ 00:00-23:59
Tuesday/อังคาร 00:00-23:59
Wednesday/พุธ 00:00-23:59
Thursday/พฤหัสบดี 00:00-23:59
Friday/ศุกร์ 00:00-23:59
Saturday/เสาร์ 00:00-23:59